หนังสือจัดทำขึ้นในโอกาสพิเศษ งานตานข้าวใหม่ ตานหลัวหิงไฟพระเจ้า วัดต้นเกว๋น (วัดอินทราวาส) วันที่ 20 มกราคม 2562 ในเล่มประกอบไปด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ ประวัติวัดต้นเกว๋น บทความพุทธสถาปัตยกรรมล้านนา บทความสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมวัดต้นเกว๋น เนื้อหาความรู้เรื่องการตานข้าวใหม่ ตานหลัวหิงไฟพระเจ้า และพระธาตุศรีจอมทอง และพระทักขิณโมลีธาตุ