กิจกรรมผ้าตีนจกเชียงใหม่ กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมย่อย กิจกรรมครั้งที่ 1 ให้ความรู้เรื่องผ้าซิ่นตีนจกเชียงใหม่ และกิจกรรมครั้งที่ 2 สร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์ จากผ้าซิ่นตีนจกเชียงใหม่ ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากวิทยากรมารังสรรค์เป็นผลงาน ที่ยังคงรากเหง้าของงานหัตถกรรมโดยในกิจกรรมนี้ได้ให้โจทย์ ที่เป็นผ้าชิ่นตีนจกแม่แจ่มให้กับผู้เข้าอบรมได้นำมาออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ของงานหัตถกรรม เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่า และ สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ประชาชน ซึ่งผู้เข้าอบรมได้มีการสร้างสรรค์ผลงานออกมาที่แสดงถึงตัวตน มีทั้งการออกแบบเครื่องประดับ การออกแบบแฟชั่น รวมถึงของประดับตกแต่งภายในที่อยู่อาศัย โดยยังคงอัตลักษณ์ของผ้าซิ่นแม่แจ่ม