การอบรมเชิงปฏิบัติการน้ี เพื่อส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ในการผลิตงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ไปยังผู้ใช้งาน ทั้งนี้จะทําให้เกิดความเข้าใจในคุณค่าและความสําคัญของงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านมากย่ิงขึ้น สามารถนําความรู้ท่ีได้รับจากการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ไปต่อยอดในการพัฒนางานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านได้อย่างเหมาะสม กับบริบททางสังคม ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสืบต่อลมหายใจของผู้ผลิตงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน