คณะทำงานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญงานหัตถกรรมของชาวเขาเผ่าลีซอที่เป็นจุดเด่น คือ “เชือกถัก” จึงได้จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องของการทำเชือกถักลีซอ เพื่อสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มาจากรากเหง้าทางวัฒนธรรม สู่งานหัตถกรรมร่วมสมัย เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตชาติพันธุ์กับงานหัตถกรรมของ ลีซอ เพื่อรักษาทุนทางวัฒนธรรมที่ยังอยู่ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากวิทยากร จาก “พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” และ”ชุมชนลีซอบ้านศรีดงเย็น อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่”