กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้ สืบสาน สร้าสรรค์ งานสิ่งทอ” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงสิ่งทอที่เป็นงานหัตถกรรม ของเมืองเชียงใหม่