พื้นที่หมู่บ้านม้งดอยปุยพบว่าในปัจจุบันสินค้าที่จัดจำหน่ายอยู่เป็นสินค้าที่หาได้ทั่วไปในเชียงใหม่ ขาดความเป็นเอกลักษณ์และขาดการเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และขาดการนำเสนออัตลักษณ์ของงานหัตถกรรมชาวม้งไม่ถูกเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว คณะทำงานจึงประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นก่อนการจัดกิจกรรม “เส้น สาย ลาย เทียน” เป็นการรื้อฟื้นเทคนิคการทำผ้าเขียนเทียน เพื่อสามารถสร้างงานที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ที่สนใจ กลุ่มชาติพันธ์บนพื้นที่สูง และนักออกแบบรุ่นใหม่