กิจกรรมผ้าปักเชียงใหม่ กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมย่อย กิจกรรมครั้งที่ 1 ให้ความรู้เรื่องผ้าปักกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงใหม่ และกิจกรรมครั้งที่ 2 สร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าปัก ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ทางโครงการได้สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างอาชีพ โดยมีโจทย์ให้กับผู้เข้าอบรมเป็นการนำเอกลักษณ์ของการแต่งกายของชาติพันธ์ในจังหวัดเชียงใหม่ มาสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยยังไม่ลืมอัตลักษณ์ดั้งเดิม เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของตลาด และเพิ่มมูลค่าสินค้า ซึ่งผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ออกมาได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งเครื่องประดับตกแต่ง สิ่งอำนวยความสะดวก ที่ยังคงเอกลักษณ์ของชาติพันธ์ได้อย่างสวยงาม