จัดแสดงนิทรรศการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ผ่านทางเครื่องแต่งกาย โดยแบ่งออกเป็นช่วงระยะเวลาต่างๆ ตามบันทึกประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่ในปี ค.ศ 1900 – ปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน ดังนี้ ยุคชาวเชียงใหม่ในยุคอิทธิพลอาณานิคม ยุคชาวเชียงใหม่ในยุคสังคมเมืองสมัยใหม่ ยุคฟื้นฟูวัฒนธรรมล้านนา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจัดแสดง และเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านงานหัตถกรรมพื้นบ้าน และวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีของเมืองเชียงใหม่ ให้ผู้คนทั้งภายในและภายนอกได้เรียนรู้ และ เป็นการนำเสนอรูปแบบความสวยงามของเมืองเชียงใหม่ในทางด้านงานหัตถกรรมพื้นบ้านให้แก่ผู้คนได้รับรู้ และเกิดความสนใจ