Our Story

เรื่องราวของเรา
08.08.2014
Chiang Mai Creative City Initiative Project Opening Ceremony

งานพิธีเปิดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการฯ

การจัดประชุมสัมมนาประกอบการจัดนิทรรศการเพิ่มเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การส่งเสริมงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน “เมืองสร้างสรรค์” (Creative City) โดยเป็นเครือข่ายสมาชิกสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Crafts and Folk Art) และแถลงข่าวเปิดตัว โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO ด้านศิลปะพื้นบ้านและงานหัตถกรรม ณ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่

08.09.2014

ศึกษาดูงานเมืองสร้างสรรค์

คณะทำงานเดินทางเพื่อสร้างเครือข่ายและศึกษาดูงานเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO ณ เมือง คานาซาว่า ประเทศญี่ปุ่น

09.11.2014

โครงการประกวดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

การจัดกิจกรรมประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ หัตถกรรมชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อหาในการอนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนางานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการตระหนักคิดถึงแนวทางในการอนุรักษ์หัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน รวมถึงพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับรากฐานทางวัฒนธรรมดั้งเดิม และสามารถต่อยอดไปสู่นวัตกรรมที่ทันสมัยได้

22.11.2014

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเยาวชน (Crafts with Hearth for Young Gens)

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเยาวชน (Crafts with Hearth for Young Gens)เพื่อสร้างแนวทางในการเพิ่มพูนความเข้าใจและพัฒนาความรู้งานหัตถกรรมของชุมชน การสร้างแรงบันดาลใจ และเชื่อมโยงเครือข่ายด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านกับคนรุ่นใหม่

22.11.2014

การจัดประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็น “เสียง –สรรค์-สร้าง”

การจัดประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็น “เสียง –สรรค์-สร้าง”จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อนำมาสู่การวางแผนงาน ขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน และเชื่อมโยงเครือข่ายของผู้ส่งออก ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายของเมือง และงานหัตถกรรมรวมถึงศิลปะพื้นบ้าน

28.11.2014

การจัดแสดงนิทรรศการผลงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

การจัดแสดงนิทรรศการผลงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Crafts With Hearth)เพื่อแสดงผลงานการสร้างสรรค์ งานหัตถกรรมของครูภูมิปัญญา และเยาวชนรุ่นใหม่ เพื่อแสดงความสามารถในการออกแบบสร้างสรรค์ใหม่จากภูมิปัญญาหัตถกรรมดั้งเดิมของชาวเชียงใหม่ และล้านนา พร้อมกับการเปิดโอกาสให้เยาวชนสร้างสรรค์ผลงานหัตถกรรมที่สอดคล้องกับชีวิตสมัยใหม่ อันเป็นการสร้างแนวทางในการต่อยอดหัตถกรรมท้องถิ่นสู่โลกปัจจุบัน

30.11.2014

กิจกรรมสรุปการดำเนินโครงการในปีแรก

การจัดงานเสวนาสรุปการดำเนินงานในปีแรก

08.03.2015

ศึกษาดูงานเมืองสร้างสรรค์

คณะทำงานเดินทางเพื่อสร้างเครือข่ายและศึกษาดูงานเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO ณ เมือง เปกาลองงัน ประเทศอินโดนีเซีย

11.07.2015

ย้อมคราม “บีบ รัด มัด หนีบ”

เพื่อเรียนรู้กระบวนการปลูกครามหมักคราม และ การย้อมคราม และปฏิบัติการทดลองย้อมครามด้วยเทคนิคการบีบ การรัด การมัด การหนีบผ้า จากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ชํานาญการในด้านย้อมครามโดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับข้อมูลและการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสามารถนําวิธีการย้อมครามตามภูมิปัญญาล้านนาไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใน รูปแบบอื่นได้

18.07.2015

ก่อร่างสร้างลาย (เซรามิค) “ขูด ขีด เขียน แกะ พิมพ์”

การอบรมเชิงวิชาการเรื่ององค์ความรู้เกี่ยวกับงานเครื่องปั้นดินเผา (เซรามิค) ในเขตล้านนา เพื่อ เรียนรู้เอกลักษณ์ของงานเครื่องปั้นดินเผา ที่มีรูปแบบ เทคนิควิธีการเฉพาะถิ่น มาแต่ครั้งอดีต และแพร่ หลายไปยังภูมิภาคต่างๆ ผ่านการค้าขายแลกเปลี่ยน ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติการสร้างลวดลายบนเครื่องปั้นดินเผา (เซรามิค) โดยใช้กระบวนการและเทคนิคต่างๆ ทั้ง การขูด การขีด การเขียน การแกะ และการพิมพ์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ เพื่อจะสามารถนำ ความรู้ไปพัฒนางานเซรามิกของตนเอง ให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะตัว

08.08.2015

ย้อม สี สร้าง ลาย (ย้อมสีธรรมชาติ)

การอบรมเชิงวิชาการเกี่ยวกับสีย้อมผ้าจากธรรมชาติ ประกอบไปด้วย กระโดน มะเกลือ สมอ ไทย และคราม ปฏิบัติการสร้างลวดลายบนผืนผ้า ผ่านกระบวนการมัดย้อม โดยใช้เทคนิค บีบ รัด มัด หนีบ และทดลองย้อมสีธรรมชาติ โดยให้มีหลายๆ สี และหลายเทคนิค ในผืนเดียว

22.08.2015

แอ่วชุมชนหัตถกรรม

การทัศนศึกษาในชุมชนหัตถกรรม ได้แก่ ชุมชนช่างในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้แก่ ชุมชนพวก แต้ม ที่ทำงานดุนทองเหลือง ซึ่งเรียกว่า “คัวตอง” และชุมชนทำเครื่องเขินที่บ้านศรีปันครัว และชุมชนทำ เครื่องจักสานในอำเภอสารภี คือ ชุมชนป่าบง เพื่อให้ทราบถึงความเป็นมาของกระบวนการทำงาน หัตถกรรม และทราบถึงแหล่งผลิตงานหัตถกรรมภายในเมืองเชียงใหม่ และนำความรู้จากการเรียนรู้มา พัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงใหม่ และการประยุกต์งานหัตถกรรมมาใช้ในวิถีแบบใหม่

22.08.2015

Cultural Branding

กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนที่ผลิตงานหัตถกรรม

04.10.2015

กิจกรรมสัมมนา “ผู้ผลิตกับผู้ใช้งานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน” Crafts : Future and Diversity

การอบรมเชิงปฏิบัติการน้ี เพื่อส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ในการผลิตงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ไปยังผู้ใช้งาน ทั้งนี้จะทําให้เกิดความเข้าใจในคุณค่าและความสําคัญของงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านมากย่ิงขึ้น สามารถนําความรู้ท่ีได้รับจากการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ไปต่อยอดในการพัฒนางานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านได้อย่างเหมาะสม กับบริบททางสังคม ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสืบต่อลมหายใจของผู้ผลิตงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน

19.11.2015

งานสัมนานานาชาติ Chiang Mai Crafts and Folk Art Forum 2015

การจัดงานสัมนานาชาติในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การอนุรักษ์ พัฒนา การจัดการงานหัตถกรรมและศิลปะ พื้นบ้านของประเทศต่างๆ เพื่อเสริมศักยภาพของเมืองและประเทศในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการสร้างเครือข่ายงาน หัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านระหว่างประเทศ เพื่อเป็นการเผยแพร่งานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านของเมืองเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักในระดับ นานาชาติ และเพื่อให้หน่วยงานราชการประชาชน ชาวบ้าน สล่า ช่างฝีมือ และคนรุ่นใหม่ ได้รับทราบแนว ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ “เมืองสร้างสรรค์” และเปิดพื้นที่ แสดงศักยภาพ ของงานหัตถกรรมและศิลปะพื้น บ้านให้สังคมรับทราบ

30.07.2016

ผ้าซิ่นตีนจกเชียงใหม่

กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมย่อย กิจกรรมครั้งที่ 1 ให้ความรู้เรื่องผ้าซิ่นตีนจกเชียงใหม่ และกิจกรรมครั้งที่ 2 สร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์ จากผ้าซิ่นตีนจกเชียงใหม่ ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากวิทยากรมารังสรรค์เป็นผลงาน ที่ยังคงรากเหง้าของงานหัตถกรรมโดยในกิจกรรมนี้ได้ให้โจทย์ ที่เป็นผ้าชิ่นตีนจกแม่แจ่มให้กับผู้เข้าอบรมได้นำมาออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ของงานหัตถกรรม เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่า และ สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ประชาชน ซึ่งผู้เข้าอบรมได้มีการสร้างสรรค์ผลงานออกมาที่แสดงถึงตัวตน มีทั้งการออกแบบเครื่องประดับ การออกแบบแฟชั่น รวมถึงของประดับตกแต่งภายในที่อยู่อาศัย โดยยังคงอัตลักษณ์ของผ้าซิ่นแม่แจ่ม

27.08.2016

ผ้าปักเชียงใหม่

กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมย่อย กิจกรรมครั้งที่ 1 ให้ความรู้เรื่องผ้าปักกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงใหม่ และกิจกรรมครั้งที่ 2 สร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าปัก ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ทางโครงการได้สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างอาชีพ โดยมีโจทย์ให้กับผู้เข้าอบรมเป็นการนำเอกลักษณ์ของการแต่งกายของชาติพันธ์ในจังหวัดเชียงใหม่ มาสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยยังไม่ลืมอัตลักษณ์ดั้งเดิม เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของตลาด และเพิ่มมูลค่าสินค้า ซึ่งผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ออกมาได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งเครื่องประดับตกแต่ง สิ่งอำนวยความสะดวก ที่ยังคงเอกลักษณ์ของชาติพันธ์ได้อย่างสวยงาม

06.12.2016

งานเสวนาโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO ภายในงาน Chiang Mai Design Weeks 2016

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านขององค์กร UNESCO (Chiang Mai City of Crafts and Folk Art) ร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเชียงใหม่ (TDCD) จัดเสวนาเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองไปสู่เมืองสร้างสรรค์ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากเมืองไทเป และเมืองไจปูร์ จากภาครัฐ ภาควิชาการและภาคปฏิบัติ มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์การอนุรักษ์และการต่อยอดพัฒนาเมืองให้เติบโตบนพื้นฐานอัตลักษณ์พื้นถิ่นของเมือง วันที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 – 17.00 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ (Chiang Mai Vocational College) หัวข้อการเสวนาเรื่อง “Urban Development towards UNESCO Creative City & Crafts and Community”

15.01.2017

ศึกษาดูงานเมืองสร้างสรรค์

คณะทำงานเดินทางเพื่อสร้างเครือข่ายและศึกษาดูงานเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO ณ เมืองไชยปุระ ประเทศอินเดีย

26.01.2017

ศึกษาดูงานเมืองสร้างสรรค์

คณะทำงานเดินทางเพื่อสร้างเครือข่ายและศึกษาดูงานเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO ณ เมืองไทเป ไต้หวัน

11.06.2017

ปักสะดึงกึงไหม สร้างสรรค์ลายด้วยหัวใจ

กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก การปักผ้าฝ้ายบ้านสันก้างปลา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีเทคนิคการปักผ้าฝ้าย เลียนแบบความสวยงามจากธรรมชาติ ทั้งลายดอกไม้ และนกยูง มาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันเมื่อประมาณ 40 ปีที่ผ่านมา เมืองเชียงใหม่นิยมสวมใส่ผ้าฝ้ายปักลายเป็นอย่างมาก แต่ในปัจจุบันการปักลายด้วยมือมักไม่ค่อยได้รับความนิยม ผ้าปักลายมักแทนที่ด้วยการปักเครื่องจักร ทำให้มีผู้ที่ทำงานปักผ้าด้วยมือลดน้อยลงไป ทางโครงการฯเล็งเห็นถึงความงดงามของการปักผ้าด้วยมือ เป็นงานหัตถกรรมที่มีเสน่ห์ มีแค่ชิ้นเดียวในโลก และสามารถสร้างมูลค่าได้เป็นอย่างดี

12.08.2017

เส้น สาย ลาย เทียน ม้ง ดอยปุย

พื้นที่หมู่บ้านม้งดอยปุยพบว่าในปัจจุบันสินค้าที่จัดจำหน่ายอยู่เป็นสินค้าที่หาได้ทั่วไปในเชียงใหม่ ขาดความเป็นเอกลักษณ์และขาดการเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และขาดการนำเสนออัตลักษณ์ของงานหัตถกรรมชาวม้งไม่ถูกเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว คณะทำงานจึงประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นก่อนการจัดกิจกรรม “เส้น สาย ลาย เทียน” เป็นการรื้อฟื้นเทคนิคการทำผ้าเขียนเทียน เพื่อสามารถสร้างงานที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ที่สนใจ กลุ่มชาติพันธ์บนพื้นที่สูง และนักออกแบบรุ่นใหม่

23.09.2017

ถักรัก จากลีซอ

คณะทำงานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญงานหัตถกรรมของชาวเขาเผ่าลีซอที่เป็นจุดเด่น คือ “เชือกถัก” จึงได้จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องของการทำเชือกถักลีซอ เพื่อสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มาจากรากเหง้าทางวัฒนธรรม สู่งานหัตถกรรมร่วมสมัย เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตชาติพันธุ์กับงานหัตถกรรมของ ลีซอ เพื่อรักษาทุนทางวัฒนธรรมที่ยังอยู่ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากวิทยากร จาก “พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” และ”ชุมชนลีซอบ้านศรีดงเย็น อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่”

27.10.2017

ศึกษาดูงานเมืองสร้างสรรค์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

คณะทำงานเดินทางเพื่อสร้างเครือข่ายและศึกษาดูงานเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO ณ เมืองชยอนจู ประเทศเกาหลีใต้

31.10.2017

เมืองเชียงใหม่ได้รับคัดเลือก

ให้เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน

01.11.2017

เชียงใหม่เมืองหัตถกรรมสร้างสรรค์

กิจกรรมนี้เป็นการรวบรวมงาน Workshop ที่ผ่านมาของโครงการฯ เพื่อพัฒนาการออกแบบงานหัตถกรรม ความคิดสร้างสรรค์จากทุนทางวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ จะมีคุณลักษณะ 3 ประการที่ยังยึดโยงกันอยู่ ซึ่งเกิดจากการพัฒนาทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชุมชน ที่เชื่อมโยงจากระดับหมู่บ้านสู่เมือง และเป็นแรงขับเคลื่อนสู่การสร้างสรรค์ ให้เชียงใหม่นั้นบานสะพรั่งด้วยงานหัตถศิลป์พร้อมการเคลื่อนตัวของเมืองอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และความร่วมสมัยของงานหัตถศิลป์ การพัฒนางานหัตถศิลป์สร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความยั่งยืนของงานหัตถกรรมของชุมชน เพื่อนำผลงานจากกิจกรม “เชียงใหม่เมืองหัตถกรรมสร้างสรรค์” คัดเลือกไปจัดแสดงผลงานใน กิจกรรม “Chiang Mai Crafts Fair 2017”

06.12.2017

Chiang Mai Crafts Fair 2017

ในปี 2017 ได้มีการจัดกิจกรรม “Chiang Mai Crafts Fair 2017” เพื่อเป็นการสร้างงาน “สร้างสรรค์จากชุมชน สู่งานหัตถกรรมร่วมสมัย” เป็นการนำเสนอแนวคิด ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการสร้างสรรค์ โดยกลุ่มชุมชนต่าง ๆ ภายในเมืองเชียงใหม่ อันมีอัตลักษณ์เฉพาะตัว และการนำเสนอรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อันเกิดจากการต่อยอด ทางด้านแนวคิดและเทคนิค จากทุนทางวัฒนธรรมจากงานหัตถกรรมดั้งเดิมสู่การออกแบบเป็นงานหัตถกรรมร่วมสมัย โดยกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้จากกลุ่มที่เคยเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกับโครงการในปีที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่ด้อยโอกาส และ สร้างอาชีพ แล้วยังสามารถพัฒนารากฐานของตนเองต่อยอดคุณค่า เพิ่มมูลค่า ของผลิตภัณฑ์ที่มาจากทุนทางวัฒนธรรมเดิมทำให้เกิดเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

30.01.2018

ศูนย์การเรียนรู้งานหัตถกรรมเมืองเชียงใหม่

ในงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงใหม่

25.04.2018

ประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์

เข้าร่วมประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ณ เมืองอิคชอน ประเทศเกาหลีใต้

04.05.2018

พลวัตอาภรณ์ แห่งนครเชียงใหม่

จัดแสดงนิทรรศการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ผ่านทางเครื่องแต่งกาย โดยแบ่งออกเป็นช่วงระยะเวลาต่างๆ ตามบันทึกประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่ในปี ค.ศ 1900 – ปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน ดังนี้ ยุคชาวเชียงใหม่ในยุคอิทธิพลอาณานิคม ยุคชาวเชียงใหม่ในยุคสังคมเมืองสมัยใหม่ ยุคฟื้นฟูวัฒนธรรมล้านนา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจัดแสดง และเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านงานหัตถกรรมพื้นบ้าน และวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีของเมืองเชียงใหม่ ให้ผู้คนทั้งภายในและภายนอกได้เรียนรู้ และ เป็นการนำเสนอรูปแบบความสวยงามของเมืองเชียงใหม่ในทางด้านงานหัตถกรรมพื้นบ้านให้แก่ผู้คนได้รับรู้ และเกิดความสนใจ

09.06.2018

ประชุมประจำปี เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO

เข้าร่วมประชุมประจำปีครั้งที่ 12 เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO ณ เมืองคราโคว ประเทศโปแลนด์

26.01.2018

Chiang Mai Forum 2018

งานเสวนา Chiang Mai Forum 2018 ก้าวต่อไปของเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO

17.09.2018

Seoul Cloud

Seoul Cloud นำเสนอเมืองเชียงใหม่ต่อสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

19.09.2018

ศึกษาดูงานเมืองสร้างสรรค์

คณะทำงานเดินทางเพื่อสร้างเครือข่ายและศึกษาดูงานเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO ณ กรุงโซล เมืองอิคชอน และเมืองชยอนจู ประเทศเกาหลีใต้

13.10.2018

เรียนรู้สืบสาน สร้างสรรค์งานสิ่งทอ

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "เรียนรู้ สืบสาน สร้าสรรค์ งานสิ่งทอ" เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงสิ่งทอที่เป็นงานหัตถกรรม ของเมืองเชียงใหม่

20.10.2018

สีสันจากธรรมชาติ

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "สีสันจากธรรมชาติ" เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงเทคนิคการย้อมสีธรรมชาติ การสร้างลวดลายลงบนผืนผ้าด้วยวีธีการต่างๆ ทั้งจก มัดย้อม และการทอผ้า

27.10.2018

Design Style Chiang Mai

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "Design Style Chiang Mai" เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงเทคนิคการออกแบบงานหัตถกรรมของเมืองเชียงใหม่

03.11.2018

เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์" ผู้เข้าอบรมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากผ้าด้วยเทคนิควิธีการที่ได้เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบในอนาคต

08.12.2018

Chiang Mai Crafts Fair 2018

Chiang Mai Crafts Fair 2018 เทศกาลจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับผ้าของเมืองเชียงใหม่ นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการสร้างสรรค์โดยนักออกแบบรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในปี 2561 ร่วมกับชุมชนต่างๆภายในเมืองเชียงใหม่ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Creative Workshop และการจัดงานเสวนา Creative Talk

10.12.2018

งานเฉลิมฉลองเมืองเชียงใหม่

งานเฉลิมฉลอง ครบรอบ 1 ปี เมืองเชียงใหม่ได้รับประกาศให้เข้าร่วมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน

09.01.2019

CMCCFA ประชุมร่วมกับ อพท.เพื่อช่วยผลักดันพื้นที่พิเศษเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์

ในวันที่ 9-11 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ประชุมร่วมกับ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ร่วมกันหารือเพื่อช่วยผลักดันพื้นที่พิเศษในการกำกับดูแล เช่นจังหวัดน่าน เมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO สาขาต่างๆ

20.01.2019

ตานข้าวใหม่ ตานหลัวหิงไฟพระเจ้า

ในวันที่ 20 มกราคม 2562 วัดต้นเกว๋น ชุมชนต้นเกว๋นและใกล้เคียง สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีแนวคิดที่จะอนุรักษ์สืบสานประเพณีดั้งเดิมไว้ให้คนรุ่นหลังได้รู้จักและได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด ได้ร่วมกันจัดงานตานข้าวใหม่ ตานหลัวหิงไฟพระเจ้า หนึ่งในงานประเพณี 12 เดือนของล้านนาที่กำลังจะเลือนหาย

30.01.2019

นิทรรศการ "เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO"

ในวันที่ 30-31 มกราคม 2562 นี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดงาน การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 “พื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาเชียงใหม่” ขึ้น ณ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ได้เข้าร่วมสร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้ ความคิดใหม่ๆ เข้าชมนิทรรศการที่เป็นสุดยอดทักษะความสามารถ ผลผลิต ภูมิปัญญา และอัตลักษณ์พลเมืองเชียงใหม่ ในการนี้ทางโครงการฯ ภายใต้การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่เด็กและเยาวชน ได้เห็นถึงความสำคัญของงานหัตถกรรมของเมืองเชียงใหม่ และร่วมสร้างสรรค์งานหัตถกรรมของเมืองเชียงใหม่อย่างยั่งยืนต่อไป

10.02.2019

ตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ต

เทศกาลตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 20 จัดขึ้นโดย เทศบาลนครภูเก็ตและประชาชนชาวภูเก็ต ร่วมใจกันจัดงาน ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด Phuket Creative City of Gastronomy เมื่อปี พ.ศ. 2558 ภูเก็ตเมืองสร้างสรรค์ ขององค์การ UNESCO สาขาวิทยาการอาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ ได้จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงใหม่ และ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ท่านบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ และคุณวรรณศรี ปัญญาประชุม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิด โดยมี ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครภูเก็ต ท่านสมใจ สุวรรณศุภพนา ให้การต้อนรับ “เมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO ทั้งสองเมืองของประเทศไทย ภูเก็ต และเชียงใหม่ จะได้มีโอกาสในการทำงานร่วมกันเพื่อใช้ความคิด และงานสร้างสรรค์ พัฒนาเมืองต่อไปอย่างยั่งยืน”

10.04.2019

ต้นไม้แห่งชีวิต

นิทรรศการ "ต้นไม้แห่งชีวิต" ได้จัดแสดงผลงาน ของกลุ่มศิลปินนานาชาติ ที่สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัย โดยแบ่งกลุ่มนิทรรศการ 3 งาน ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2562 นิทรรศการ “Tree of Life” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงนิเวศวิทยาและการพัฒนาอย่างยั่งยืน นิทรรศการได้เดินทางไปจัดแสดงในนานาประเทศ และ ได้เดินทางมาจัดแสดงที่ประเทศไทยในปีนี้ดังนั้นเชียงใหม่ในฐานะที่เป็นเครือข่ายสร้างสรรค์ขององค์กร UNESCO สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ได้มีการนำชิ้นงานตัวอย่างมาจัดแสดงให้เห็นถึงเทคนิคของงานหัตถกรรมจากหลากหลายประเทศ อาทิ อินเดีย, มาเลเซีย, อินโดนิเซีย, พม่า, กัมพูชา, เวียดนาม, ฟิลิปปินส์, ภูฎาน, ญี่ปุ่น, จีน, ออสเตรเลีย, อิราน, แม็กซิโก, อูสเบกิซสถาน, คาซักสถาน เป็นต้น ซึ่งเป็นชิ้นงานที่แสดงถึงอัตลักษณ์และการใช้วัสดุในท้องถิ่นนั้นๆ เช่น เส้นใย, เครื่องเขิน, โลหะ, ไม้, ไม้ไผ่ และ เซรามิค เป็นต้น แสดงให้เห็นถึงเทคนิคและทักษะฝีมือของช่างในการออกแบบสร้างสรรค์ที่สื่อถึงต้นกำเนิดหรือต้นไม้แห่งชีวิตที่ได้แสดงออกมาในงานหัตถกรรมอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตน

13.06.2019

งานประชุมประจำปีครั้งที่ 13 เมืองเครือข่ายสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO

งานประชุมประจำปีครั้งที่ 13 เมืองเครือข่ายสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO ณ เมืองฟาร์บริอาโน ประเทศอิตาลี ประจำปี พ.ศ.2562 เมืองเชียงใหม่ในฐานะที่เป็นเมืองเครือข่ายสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านขององค์การ UNESCO ได้เข้าร่วมประชุมนานาชาติประจำปีเพื่อรายงานและนำเสนอต่อที่ประชุมกับบรรดาเมืองเครือข่ายสร้างสรรค์ทั่วโลก. ในการนี้นายกรัฐมนตรี จูเซปเป คอนเต แห่งประเทศอิตาลีได้มาเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้