การจัดแสดงนิทรรศการผลงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Crafts With Hearth) ในวัน อาทิตย์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ หอศิลปะเมืองเชียงใหม่ เวลา ๑๖.๐๐ น . เป็นต้นไป ณ ลานหอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ (หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่) การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลงานการสร้างสรรค์ งานหัตถกรรมของครูภูมิปัญญา และเยาวชนรุ่นใหม่ เพื่อแสดงความสามารถในการออกแบบสร้างสรรค์ใหม่จากภูมิปัญญาหัตถกรรมดั้งเดิมของชาวเชียงใหม่ และล้านนา พร้อมกับการเปิดโอกาสให้เยาวชนสร้างสรรค์ผลงานหัตถกรรมที่สอดคล้องกับชีวิตสมัยใหม่ อันเป็นการสร้างแนวทางในการต่อยอดหัตถกรรมท้องถิ่นสู่โลกปัจจุบัน รวมถึงการระดมพลังสร้างสรรค์ เพื่อโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO (สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน) โดยมีหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน สื่อมวลชน ครูภูมิปัญญา เยาวชนรุ่นใหม่จากสถาบันการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ ชุมชน และวิสาหกิจ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจในงานหัตถกรรม ได้เข้ามาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน ๓๗๒ คน