การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเยาวชน (Crafts with Hearth for Young Gens)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดกิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเยาวชน ในโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ในวัน เสาร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ  โรงละคร หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ วันอาทิตย์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ณ ห้องประชุมรวม ชั้น ๔ อาคารออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ โรงละคร หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ห้องประชุมรวม ชั้น ๔ อาคารออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแนวทางในการเพิ่มพูนความเข้าใจและพัฒนาความรู้งานหัตถกรรมของชุมชน การสร้างแรงบันดาลใจ และเชื่อมโยงเครือข่ายด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านกับคนรุ่นใหม่ โดยมีเยาวชนจากสถาบันการศึกษา ทั้งนักศึกษา จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน ๒๐๐ คน