วิทยากร : จํานวน 4 สตูดิโอ

IN CLAY STUDIO : คุณจิระวงษ์ วงษ์ตระหง่าน คุณชัชชัยวัชร ซังชู

TAWAN POTTERY: คุณศุภฤกษ์ มาละแซม คุณอนุพงษ์ สิงห์ทอง

CLAY DAY: คุณณุพล วิริยะวงษ์

HAVE A HUG STUDIO : คุณภูริดล พิมสาร คุณพีระพงษ์ สุทธิเวช

ลักษณะกิจกรรม

1. การอบรมเชิงวิชาการเรื่ององค์ความรู้เกี่ยวกับงานเครื่องปั้นดินเผา (เซรามิค) ในเขตล้านนา เพื่อ เรียนรู้เอกลักษณ์ของงานเครื่องปั้นดินเผา ที่มีรูปแบบ เทคนิควิธีการเฉพาะถิ่น มาแต่ครั้งอดีต และแพร่ หลายไปยังภูมิภาคต่างๆ ผ่านการค้าขายแลกเปลี่ยน

2. ปฏิบัติการสร้างลวดลายบนเครื่องปั้นดินเผา (เซรามิค) โดยใช้กระบวนการและเทคนิคต่างๆ ทั้ง การขูด การขีด การเขียน การแกะ และการพิมพ์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ เพื่อจะสามารถนำ ความรู้ไปพัฒนางานเซรามิกของตนเอง ให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะตัว

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ วิทยากร ได้นำดินชนิดต่างๆ เช่น ดินเหนียว ดินขาว ดินสโตนแวร์ มานวด และรีด น้ำ เพื่อให้พร้อมต่อการขึ้นรูป รวมถึงนำส่วนผสมของน้ำเคลือบที่ทำจากขี้เถ้าจากไม้ชนิดต่างๆ มาบดเพื่อให้ ได้น้ำเคลือบสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำมาเคลือบงานของตน

โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้เรียนรู้เทคนิคการขึ้นรูปและการสร้างลวดลาย 4 วิธี ได้แก่

ฐานที่ 1 การทาน้ำดินสี ขูด ขีด ลวดลาย

ฐานที่ 2 เทคนิคการเจาะฉลุภาชนะดินเหนียวให้เป็นลวดลาย

ฐานที่ 3 การพิมพ์ลายลงบนดินเหนียว

ฐานที่ 4 การขึ้นรูปทรงอิสระเพ้นท์สีใต้เคลือบ

หลังจากนั้นวิทยากรได้นำผลงานการขึ้นรูปและทำลวดลายของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง40คน ไปเผาโดยใช้วิธีการเผาดิบคือการเผาที่ยังไม่ได้ชุบน้ำเคลือบ ซึ่งเป็นการเผาแบบสันดาปสมบูรณ์ (Fully Oxidation) ตั้งแต่ต้นจนจบ 24 – 750 องศาเซลเซียส ใช้เวลาประมาณ 6-7 ชั่วโมง แล้วจึงนำกลับมาให้เจ้าของผลงานชุบ น้ำเคลือบสีต่างๆ เช่น สีขาว สีเทา สีน้ำตาล ก่อนจะนำกลับไปเผาอีกครั้ง จึงจะได้ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์