โครงการเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านเชียงใหม่ (Chiang Mai City of Crafts and Folk Art) ร่วมกับ สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันจัดแสดงนิทรรศการ “พลวัตอาภรณ์แห่งนครเชียงใหม่ (100 Years Evolution of Chiang Mai Costumes)” โดยเป็นการจัดแสดงนิทรรศการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ผ่านทางเครื่องแต่งกาย โดยแบ่งออกเป็นช่วงระยะเวลาต่างๆ ตามบันทึกประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่ในปี ค.ศ 1900  ถึงปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน ดังนี้

– ยุคชาวเชียงใหม่ในยุคอิทธิพลอาณานิคม

– ยุคชาวเชียงใหม่ในยุคสังคมเมืองสมัยใหม่

– ยุคฟื้นฟูวัฒนธรรมล้านนา

 

โดยการแต่งกายในแต่ละยุคสมัยนั้น จะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ได้รับทั้งอิทธิพลส่งต่อจากต่างประเทศ หรือเป็นการประยุกต์และสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ให้เกิดออกมาเป็นชุดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่สวยงาม ทางโครงการเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านเชียงใหม่ (Chiang Mai City of Crafts and Folk Art) ร่วมกับ สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงเล็งเห็นถึงจุดสำคัญที่ควรมีการจัดแสดงเป็นนิทรรศการ ประกอบกับการจัดทำ Video Presentation การแต่งกายของชาวเชียงใหม่ในแต่ละยุคสมัย เพื่อเป็นการเผยแพร่ทางองค์ความรู้ในทางด้านงานหัตถกรรมพื้นบ้าน และวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีของเมืองเชียงใหม่ ให้ผู้คนภายในเมืองเชียงใหม่และภายนอกนั้นเล็งเห็น ให้ความสนใจ และหันกลับมาร่วมกันใส่ใจอนุรักษ์ในงานหัตถกรรม วัฒนธรรมประเพณีของตนได้อย่างมากยิ่งขึ้น

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการจัดแสดง และเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านงานหัตถกรรมพื้นบ้าน และวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีของเมืองเชียงใหม่ ให้ผู้คนทั้งภายในและภายนอกได้เรียนรู้

2. เป็นการนำเสนอรูปแบบความสวยงามของเมืองเชียงใหม่ในทางด้านงานหัตถกรรมพื้นบ้านให้แก่ผู้คนได้รับรู้ และเกิดความสนใจ

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้คนในเมืองเชียงใหม่ มีความสนใจตระหนักถึง ความรักและหวงแหนในวัฒนธรรม ประเพณี ตลอดทั้งงานหัตถกรรมพื้นบ้านของตน ที่เปรียบเสมือนเป็นรากฐานของการดำเนินวิถีชีวิต และนอกจากนี้แล้วยังส่งผลให้ผู้คนภายนอกเล็งเห็นถึงความมีคุณค่าของงานหัตถกรรม และวัฒนธรรมประเพณีของเมืองเชียงใหม่มากยิ่งขึ้น

 

วัน เวลา และ สถานที่ :  วันศุกร์ ที่ 4 พฤษภาคม – วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561

ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ :  ประชาชน บุคคลทั่วไป ผู้ที่มีความสนใจ

 

วิธีดำเนินงาน :  รูปแบบการดำเนินงาน

 

ส่วนที่ 1  การจัดนิทรรศการแสดง

การจัดนิทรรศการแสดงเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ผ่านเครื่องแต่งกาย ประกอบการนำเสนอผ่าน Video Presentation โดยแบ่งออกเป็นช่วงระยะเวลาต่างๆ ตามบันทึกประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่ในปี ค.ศ 1900 – ปัจจุบัน ดังนี้

ยุคชาวเชียงใหม่ในยุคอิทธิพลอาณานิคม

ยุคชาวเชียงใหม่ในยุคสังคมเมืองสมัยใหม่

ยุคฟื้นฟูวัฒนธรรมล้านนา

 

ส่วนที่ 2  การจัดเสวนาพูดคุยถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงของการแต่งกายของผู้คนในเมืองเชียงใหม่จากเหล่านักวิชาการ

คุณวสิน อุ่นจะนำ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผ้าทอไท
ในหัวข้อ “บริบทการเปลี่ยนแปลงของการแต่งกาย ของเมืองเชียงใหม่

คุณสุทธิพันธ์ เหรา นักออกแบบเครื่องแต่งกายงานละครโทรทัศน์
ในหัวข้อ “การแต่งกายประเพณีกับการนำมาใช้ในปัจจุบัน”