“เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือตัวย่อว่า SDGs)

ที่มีการประกาศใช้มาตั้งแต่ปี 2015 โดยมีทั้งหมด 17 เป้าหมายด้วยกัน มีเป้าหมายเพื่อต้องการที่จะให้ทุกประเทศในโลกใบนี้พัฒนายิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน ภายในปี 2030 ครับ

เราจะมาดูกันว่าเป้าหมายทั้ง 17 ข้อนั้นมีอะไรบ้าง แล้วเรา หน่วยงาน หรือองค์กร ของเราจะช่วยส่งเสริมเป้าใน 17 ข้อ ประกอบด้วย
1. ขจัด ความยากจน … ขจัดความยากจนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดหรือที่ใดก็ตาม
2. ขจัด ความอดอยาก … ยุติความหิวโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหาร การปรับปรุงด้านการโภชนาการและส่งสริมการเกษตรแบบยั่งยืน
3. สุขภาพ ที่ดี …ทำให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะในการดำรงชีพและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีในทุกช่วงอายุ
4. การศึกษา ที่มีคุณภาพ … ทำให้แน่ใจว่าให้การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีพแก่ทุกๆ คน
5. ความเท่าเทียมกันทางเพศ … บรรลุถึงความเท่าเทียมกันทางเพศและส่งเสริมพลังของสตรีและเด็กหญิงทุกคน
6. น้ำสะอาดและการสุขาภิบาล … ทำให้มั่นใจว่าจะมีให้มีการจัดการน้ำและการสุขาภิบาลที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน
7. พลังงานที่ไม่มีวันหมดในราคาที่ซื้อได้ … ทำให้มั่นใจว่าทุกคนจะสามารถเข้าถึงพลังงานที่มีราคาที่ซื้อได้ มั่นใจได้ ยั่งยืนและทันสมัย
8. อาชีพและเศรษฐกิจที่ดี … ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน ส่งเสริมศักยภาพการทำให้เกิดอาชีพและการจ้างงานอย่างถ้วนหน้าและเป็นธรรม และงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน
9. นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานที่ดี … สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการอุตสหกรรมที่ยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม
10. ลดความไม่เท่าเทียม … ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในและระหว่างประเทศ
11. เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน… ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน
12. การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบ… ทำให้แน่ใจว่ามีการบริโภคและรูปแบบการผลิตที่ยั่งยืน
13. การปฏิบัติการเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ … ดำเนินการอย่างเร่งด่ว่นเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอกาศและผลกระกระทบของการเปลี่ยนแปลง
14. การใช้ทรัพยากรในมหาสมุทรอย่างยั่งยืน … รักษาและใช้ทรัพยากรในมหาสมุทร ทะเลและแหล่งทรัพยากรทางน้ำอื่นๆ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
15. การใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน … ปกป้อง บูรณะและส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศน์วิทยาบนดินและจัดการทรัพยากรจากป่าอย่างยั่งยืน ต่อสู้กับการตัดไม้ทำลายป่าและหยุดยั้งความเสื่อมโทรมของดินและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
16. สันติและความยุติธรรม… ส่งเสริมสังคมทีมีความสงบสุข ไม่มีการแบ่งแยกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้มีความยุติธรรมสำหรับทุกคนและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่พึ่งของส่วนรวมและเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ
17. การร่วมมือกันเพื่อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน … เสริมสร้างวิธีการปฏิบัติให้เข้มแข็งและสร้างพลังความร่วมมือนานาชาติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

สำหรับ โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO หลังจากที่เราผลักดันให้เชียงใหม่ได้รับประกาศเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO สาขางานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น ทางคณะทำงานได้นำเป้าหมายการะพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้ในการผลักดันงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านให้สามารถส่งเสริมเป้าหมายดังกล่าวให้มากที่สุด  เพื่อที่จะทำให้เมืองเชียงใหม่พัฒนาไปในอนาคตอย่างยั่งยืนโดยมีพื้นฐานจากงานหัถกรรมที่เป็นรากเหง้าของชาวเชียงใหม่

___________________________________________________

ติดตามรายละเอียดพิ่มเติมเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามที่อยู่ลิ้งค์ https://www.globalgoals.org/
หรือข้อมูลเพิ่มเติมภาษาไทยตามที่อยู่ลิ้งค์ https://goo.gl/gAnKnP

#เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ด้านงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน #เชียงใหม่เมืองหัตถกรรมสร้างสรรค์ #ChiangMaiCityofCraftsandFolkArt#CMCCFA